Fauna auxiliar

En el marc dels seus serveis de gestió ecològica de plagues, Adalia Gestió proporciona assessorament expert en la introducció de fauna auxiliar com a mètode de control biològic. Aquest enfocament implica la utilització d’insectes beneficiosos que actuen com a depredadors naturals o paràsits de les plagues, contribuint a la seva gestió de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Els tècnics d’Adalia Gestió realitzen una avaluació detallada de l’espai i de les plagues específiques a controlar per determinar quins insectes seran més efectius. Aquesta avaluació inclou l’anàlisi de les condicions ambientals, les espècies de plantes presents, i el tipus de plagues a combatre. Basant-se en aquesta informació, recomanen els insectes més adequats per a cada situació, així com les dosis i freqüències òptimes per a la seva introducció.

Adalia Gestió ofereix la possibilitat de subministrar els insectes necessaris i realitzar les introduccions de manera professional, garantint així la correcta implementació de la estratègia. Aquest servei inclou el seguiment i l’avaluació de l’eficàcia de la introducció, ajustant les estratègies segons sigui necessari.

Al mateix temps, reconeixen la importància de la participació activa dels clients en la gestió dels seus espais verds. Per aquest motiu, també ofereixen la opció que els clients realitzin les introduccions per si mateixos, proporcionant-los la formació i les directrius necessàries per a fer-ho de manera efectiva.

Aquesta flexibilitat en l’oferta de serveis demostra l’adaptabilitat d’Adalia Gestió a les necessitats i preferències dels clients, mentre mantenen un enfocament ferm en la sostenibilitat i l’eficàcia en el control de plagues. La utilització de fauna auxiliar no només ajuda en la gestió de plagues, sinó que també fomenta la biodiversitat i l’equilibri ecològic dels espais verds.